April 2, 2023

black hat

hackerpicture

Black Hat คือ ผู้ที่เชี่ยวชสญระบบทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับ ไวท์เฮต และเกรย์ แฮต แต่จะต่างกันตรงที่แบล็ก แฮต จะเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วแบล็ก แฮต จะเป็นผู้ที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่า เจาะระบบหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดผลเสียของประเทศในด้านลบ หรือ อาจจะเกิดถึงขั้นการก่อการร้ายเลยก็ว่าได้