June 8, 2023

Grey Hat คืออะไร

Grey-Hat-picture1

Gray Hat คือผู้ที่มีความสามารถความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันกับ ไวท์แฮต และแบล็กเฮต พวกเกรย์ แฮตจะอยู่ระหว่างกลางของทั้ง 2 ประเภทนี้หน้าที่ส่วนใหญ่ของเกรย์เฮตจะเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ต และจะทำการเจาะเขาไปยังระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปเตือนผู้ดูแลระบบนั้นเตือนว่าระบบเขากำลังถูกแฮกหลังนั้นเกรย์แฮกก็จะเสนอผู้ดูแลว่าจะซ่อมแซมระบบความปลอดภัยให้และเรียกค่าจ้างเล็กน้อย