April 2, 2023

White Hat Hacker

White-Hat-Hacker

ไวท์แฮต (White Hat Hacker) คือ คนที่มีความเก่งในด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการป้องกันระบบ และยังเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์อย่างดีความแตกต่างแฮ็กเกอร์กับพวก ไวท์แฮต ก็คือ พวกแฮกเกอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการเจาะเขาระบบเพื่อนำไปใช้ในผลประโยชน์ของตนเองมากกว่า ส่วน ไวท์แฮตจะเป็นการเจาะระบบเพื่อป้องกันภัย และหากพวก ไวท์แฮต สามารถเจาะระบบเขาไปได้แล้วจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบทันที